ZTK GVG

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

Statut

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA VELIKA GORICA

Na temelju članaka 5., 6. i 20., članka 25. stavak 3., članka 26. stavak 1., članka 28. stavak 1., članka 29. i članka 32. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) te članka 13. stavak 2. i članka 20. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) Skupština Zajednice tehničke kulture Grada Velike Gorice u zasjedanju održanom 25. rujna 2015. godine u Velikoj Gorici donosi

 

S T AT U T ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE GRADA VELIKE GORICE

 1. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj Statuta

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv i teritorij na kojem Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice djeluje; njezino zastupanje; pečat i znak; ciljevi, zadaci i djelatnosti i način djelovanja kojima se ciljevi postižu; zakonom dopuštena djelatnost; javnost rada i vidljivost izvora potpore; članstvo i članarina – učlanjivanje i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti, evidencija članova i stegovna odgovornost; ustrojstvo; tijela – sastav, mandat, izbor, opoziv, ovlasti, sazivanje sjednica i odlučivanje tijela, te sazivanje skupštine u slučaju isteka mandata; dužnosnici; rješavanje sporova i sukoba interesa; izbor i opoziv likvidatora; imovine, način njezinog stjecanja i raspolaganje s možebitnom dobiti; prestanak postojanja Zajednice i postupak s njezinom imovinom u tom slučaju, te ostala pitanja važna za njezin rad, odnosno opća pravila kojima se članovi dragovoljno podvrgavaju poradi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti.

 

Rodna (spolna) neutralnost izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i aktima što se temeljem njega donose, a imaju rodno značenje, bez obzira u kojem su rodu, odnose se podjednako na muški i ženski rod (spol).

 

Narav, djelatnost i svrha Zajednice

Članak 3.

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Zajednica) je neovisna (nestranačka i nevladina) zajednica slobodno i dragovoljno udruženih udruga tehničke kulture i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi (u daljnjem tekstu: članice Zajednice), koji u njoj ostvaruju svoje zajedničke interese, nastojanja i zalaganja te javne potrebe u tehničkoj kulturi bez namjere stjecanja dobiti ili njezinih surogata, te čije djelovanje počiva na načelu demokratskog ustroja i upravljanja.

Zajednica potiče, promiče i skrbi o razvitku tehničke kulture na području Grada Velike Gorice i omogućuje ostvarivanje zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture zbog kojih se one u nju udružuju, usklađuje djelovanje udruga i gradskih strukovnih saveza tehničke kulture, a osobito ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Djelatnost Zajednice je od značenja za razvitak i promicanje tehničke kulture kao sastavnice opće kulture, čimbenika razvitka ljudskog potencijala te društvenog kapitala i razvojnog resursa.

 

Članak 4.

Zajednica je neprofitna pravna osoba s vlastitim žiro računom i upisuje se u Registar koji vodi Ured državne uprave zagrebačke županije i u Registar neprofitnih organizacija koji vodi Ministarstvo financija.

 

Naziv, sjedište Zajednice

Članak 5.

Puni naziv pod kojim Zajednica djeluje glasi: Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

Skraćeni naziv Zajednice glasi: ZTK VG

Naziv Zajednice u prijevodu na engleski jezik glasi: Association for Tehnical Culture of Velika Gorica, a skraćeni naziv jest: ATC VG

Zajednica djeluje na području grada Velike Gorice i Republike Hrvatske.

 

Područje na kojem Zajednica djeluje

Članak 6.

Zajednica djeluje na području grada Velike Gorice i Republike Hrvatske.

 

Zastupanje i predstavljanje Zajednice

Članak 7.

Zajednicu zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik Zajednice.

Predsjednik ili tajnik mogu ovlastiti drugu osobu za zastupanje Zajednice u pojedinim poslovima isključivo vlastitom pisanom odlukom, kojom utvrđuju granice i opseg ovlasti, s tim što ta osoba mora ispunjavati uvjete za člana Izvršnog odbora ili dužnosnika Zajednice.

 

Pečat, znak i zastava Zajednice

Članak 8.

Zajednica ima pečat čiju uporabu naputkom uređuje Izvršni odbor.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst »ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA VELIKE GORICE«, a u sredini kruga je znak Zajednice. Ispod znaka nalazi se broj pečata (1-2).

 

Članak 9.

Zajednica ima svoj znak i zastavu.

Znak Zajednice istovjetan je znaku Hrvatske zajednice tehničke kulture i rabi se u skladu s Odlukom o sadržaju, izgledu i uporabi znaka, logotipa i zastave Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 

Udruživanje Zajednice

Članak 10.

Zajednica je članica Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Zajednica se može dragovoljno udružiti i u druge oblike udruživanja u zemlji (saveze, zajednice, unije, mreže, koordinacije i dr.) i u međunarodne organizacije čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju njezinih ciljeva. O udruživanju Zajednice i razdruživanju odlučuje Skupština Zajednice.

 

Odavanje priznanja za doprinose postizanju ciljeva Zajednice

Članak 11.

Radi odavanja javnog priznanja za prinose unapređivanju djelovanja i postizanju ciljeva Zajednice i za postignuća u tom djelovanju, koji zaslužuju opće priznanje i isticanje, te u svrhu poticanja na aktivnosti koje tome pridonose, Zajednica dodjeljuje svoja priznanja.

 

 1. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI ZAJEDNICE

Ciljevi

Članak 12.

Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Zajednice jesu:

 • zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti;
 • razvitak i promicanje svekolike djelatnosti i udruga tehničke kulture;
 • zastupanje i zaštita vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u zajednicama u koje je udružena, i pred ovlaštenim državnim tijelima;
 • stvaranje uvjeta izvedbe i ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije;
 • znanstveno i tehničko opismenjivanje, tehnički odgoj i obrazovanje, izražavanje stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose darovite i djece s posebnim potrebama;
 • doprinošenje općem prihvaćanju znanstvenih, tehničkih i tehnoloških stečevina i zalaganju za njihovu stvaralačku primjenu po mjeri zakona održivog razvitka, dobrobiti i čovjeka dostojnog života (kvalitete života);
 • visoko vrednovanje postignuća stvaralaca u tehničkoj kulturi;
 • promicanje i unapređenje stručnoga rada i osposobljavanja djelatnika u tehničkoj kulturi i inovatora;
 • promicanje postignuća udruga, stvaralaca i inovatora u Županiji, u zemlji i u svijetu;
 • njegovanje duha zajedništva, vrijednosti i pravila neprofesijskog tehničkog stvaralaštva, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, suradnje i prijateljstva ljudi neovisno o dobi, spolu, rasi, nacionalnosti, klasnoj, vjerskoj i političkoj pripadnosti i svjetonazoru;
 • podizanje sposobnosti za zaštitu Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje članova udruga u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

 

Zadaci kojima se ciljevi ostvaruju

Članak 13.

Ciljeve iz članka 12. ovoga Statuta Zajednica ostvaruje obnašanjem ovih zadaća kojima se razvija i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture, čimbenik razvitka ličnosti i razvojni resurs:

 • ostvarivanjem politike promicanja tehničke kulture poticanjem i ustrojavanjem sveukupnih aktivnosti članica u razvitku tehničke kulture;
 • unapređenjem uvjeta slobodnog udruživanja bavljenja građana granama tehničke kulture iz kreativnih i rekreativnih pobuda u dokolici;
 • sudjelovanjem u pripremi i utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice, te u pripremi prijedloga kriterija i rokova za utvrđivanje i financiranje, te odnosa u financiranju tog programa;
 • ostvarivanjem programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije i usklađivanjem aktivnosti svojih članica u ostvarivanju tih programa;
 • podupiranjem osnivanja novih udruga tehničke kulture;
 • skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanjem djelatnika u tehničkoj kulturi;
 • izvođenjem izvanškolskog i sudjelovanjem u izvannastavnom tehničkom, tehnološkom i informatičkom obrazovanju mladeži, osobito darovite i djece s posebnim potrebama, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa, razvoja i uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja;
 • popularizacijom znanstvenih i tehničkih dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose njihovom razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni od što većeg dijela pučanstva, a poglavito mladeži, i potiču ih na bavljenje tehničkim sadržajima;
 • izvođenjem izvanškolskih programa tehničkog i informatičkog osposobljavanja građana, osobito ciljanih programa tehničkog obrazovanja i osposobljavanja radno aktivnog pučanstva, u svrhu razvijanja radnih sposobnosti, inovativnosti, prekvalifikacije i dokvalifikacije i učinkovitog korištenja tehničko-tehnoloških dostignuća u procesu rada i svagdašnjem životu, te podizanja kakvoće života;
 • organiziranjem natjecanja, susreta, izložbi i sličnih priredbi te nastupa predstavnika Zajednice na sličnim domaćim i međunarodnim manifestacijama;
 • vlastitom izdavačkom djelatnošću;
 • nabavkom opreme i održavanjem objekata čijim je Zajednica vlasnikom ili korisnikom;
 • suradnjom s gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima;
 • međugradskom i unutaržupanijskom suradnjom u tehničkoj kulturi;
 • ustrojem aktivnosti i osposobljavanjem za zaštitu ljudi, imovine, okoliša i obranu domovine;
 • obavljanjem ostalih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

 

Djelatnost Zajednice

Članak 14.

Djelatnost Zajednice čine: poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti tehničke kulture, uključujući izradu programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice; usklađivanje aktivnosti članica (iz članka 3. ovog Statuta) radi svekolikog razvitka tehničke kulture i postizanja ciljeva Zajednice i zajedničkih potreba i interesa članica; izvedba programa javnih potreba Grada Velike Gorice u tehničkoj kulturi, a posebice izvanškolskog tehničkog, tehnološkog i informatičkog pouka radi stjecanja znanja i umijeća i njegovanja stvaralaštva djece i mladeži, te popularizacije znanosti i tehnike; skrb o unapređivanju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika tehničke kulture; promicanje dostignuća u tehničkoj kulturi; obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom i temeljem odluka svojih tijela; te rješavanje ostalih pitanja sukladno zakonu i programima aktivnosti koje predlažu Hrvatska zajednica tehničke kulture i Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije.

Članice Zajednice u okviru Zajednice razvijaju i promiču tehničku kulturu, sudjeluju u pripremi i izvedbi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice, u znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana, u tehničkom i informatičkom odgoju i obrazovanju mladih naraštaja, u poticanju tehničkog stvaralaštva, te u populariziranju znanstvenih i tehničkih dostignuća u Gradu Velikoj Gorici, kao glavnim ciljevima zajedničkog djelovanja.

 

Stručni zadaci Zajednice u pripremi akata i ostvarivanju programa javnih potreba

Članak 15.

Zadaće poticanja i promicanja sveukupnih aktivnosti tehničke kulture na području Grada Velike Gorice, usklađivanja aktivnosti svojih članica i skrbi o unapređivanju stručnog rada utvrđene člankom 29. Zakona o tehničkoj kulturi, Zajednica posebice ostvaruje pripremom i sudjelovanjem u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice, suradnjom u izradi prijedloga i praćenjem primjene kriterija i rokova za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za takav program javnih potreba i obnašanjem uloge glavnog nositelja njegove provedbe, te sudjelovanjem u pripremi prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog interesa za općine i gradove Županije.

U svrhu učinkovitog obnašanja tih zadaća Zajednica osniva Stručni savjet.

Pripremu isprava iz stavka 1. ovoga članka vode predsjednik i tajnik Zajednice, a prijedloge utvrđuje Izvršni odbor Zajednice, koji je u tome obvezan poštivati mišljenja i prosudbe Stručnog savjeta.

 

Obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih izvangospodarskih aktivnosti

Članak 16.

Zajednica može radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada i potpunije korištenje raspoloživih tehničkih sredstava i mogućnosti kojima ostvaruje ovim Statutom utvrđene ciljeve, neposredno ili zajednički sa svojim članicama obavljati i gospodarske, društvene i druge negospodarske aktivnosti, koje u skladu sa člancima 6., 7. i 8. Zakona o tehničkoj kulturi i drugim propisima mogu obavljati udruge tehničke kulture, te iz istih razloga osnovati poduzeće.

Odluku o načinu na koji će se Zajednica baviti djelatnostima iz stavka 1. donosi Izvršni odbor.

Dobit polučena djelatnostima u stavku 1. koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni člancima 12. i 13. ovoga Statuta.

 

III. OSIGURANJE JAVNOSTI DJELOVANJA I VIDLJIVOSTI IZVORA POTPORE

Načini osiguravanja javnosti djelovanja i vidljivosti izvora potpore

Članak 17.

Djelovanje Zajednice i rad svih njezinih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima.

Javnost djelovanja Zajednice i rada tijela osigurava se: otvorenošću sjednica tijela; obavještavanjem javnosti putem (Internet) web-stranice, sredstava javnog priopćivanja i glasila, te odgovorima na upite; izvještavanjem županijske i Hrvatske zajednice tehničke kulture i drugih organizacija u koje je Zajednica udružena, te nadležnih tijela lokalne i područne samouprave i nadležnih državnih tijela.

Zajednica u svim svojim obavijestima ili publikacijama koje se odnose na program ili projekt financiran iz javnog ili privatnog izvora, bez obzira na oblik i medij prenošenja, navodi konkretan izvor iz kojeg je određen program ili projekt financiran i tako osigurava vidljivost izvora financiranja svog djelovanja, kao i tko su autori publikacija i drugih materijala.

 

Načini izvješćivanja članova

Članak 18.

Zajednica svoje članove o svom djelovanju i o radu svojih tijela pravodobno obavještava pisanim izvještajima o značajnim događajima, održavanjem posebnih skupova, u zasjedanju Skupštine, omogućujući njihovim predstavnicima uvid u izvještaje i zapisnike sjednica tijela, neposrednim priopćivanjem i odgovorima na upite, putem glasila, sredstava javnog priopćivanja, web-stranice ili na druge pogodne načine.

 

Mogućnost zatvaranja za javnost

Članak 19.

Zajednica može javnost sa sjednica tijela isključiti ili uskratiti obavijesti i uvid u spise samo u slučajevima: zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom ili drugom tajnom; razmatranja planova i programa čije bi javno obznanjivanje moglo ugroziti interese obrane i sigurnosti Republike Hrvatske; stegovnog postupka protiv člana tijela Zajednice zbog teške povrede javnog morala, te kada to zatraži nadležno državno odvjetništvo ili sud.

Odluka o isključivanju javnosti ne odnosi se na predstavnike Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatske zajednice tehničke kulture, osim u slučaju kada to izričito zatraži nadležno državno odvjetništvo ili sud.

 

 1. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA
 1. Članstvo u Zajednici

Dragovoljnost članstva i mogući članovi

Članak 20.

Udruživanje u Zajednicu i članstvo u Zajednici su dragovoljni.

Članicama Zajednice mogu, pod uvjetima propisanim ovim Statutom, postati pravne osobe iz članka 3. ovoga Statuta, i to: udruge tehničke kulture, gradski-općinski strukovni savezi udruga tehničke kulture i druge pravne osobe, ako te druge pravne osobe ostvaruju programe tehničke kulture u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi.

U Zajednicu se slobodno udružuju udruge tehničke kulture i strukovni savezi udruga tehničke kulture s područja Grada Velike Gorice, koji su osnovani i ustrojeni u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi.

Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, članovima Zajednice smatraju se građani pojedinci koje Skupština Zajednice proglasi svojim počasnim predsjednikom, počasnim i podupirućim članom, s tim što oni nisu članovi Skupštine Zajednice. Oni se ne upisuju u Matičnu knjigu (popis članova).

 

Matična knjiga (Popis-Registar članova)

Članak 21.

Zajednica vodi matičnu knjigu,  odnosno popis svojih članova, koji se redovito ažurira. Matičnu knjigu vodi i ažurira tajnik Zajednice.

Način vođenja, podatke koji se o članovima unose, te dinamiku ažuriranja matične knjige svojom odlukom određuje Izvršni odbor Zajednice.

U matičnu knjigu se za svakog člana obvezno unose: puni i skraćeni naziv na hrvatskome i, ako ga član ima, na stranome jeziku; osobni identifikacijski broj (OIB); grana tehničke kulture u kojoj djeluje; datum osnutka; datum prijama u članstvo; kategorija članstva; članstvo u drugim domaćim i međunarodnim oblicima udruživanja odnosno organizacijama tehničke kulture, nagrade i priznanja u tehničkoj kulturi, te datum prestanka članstva u Zajednici.

Matična knjiga se čuva na način kako bi uvijek bila dostupna na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Sastavnice molbe za prijam u članstvo

Članak 22.

Udruga tehničke kulture i savez tehničke kulture koji se želi udružiti u Zajednicu i postati njezinim članom u privitku molbe podnosi:

 • odluku ovlaštenog tijela o udruživanju udruge ili saveza u Zajednicu;
 • presliku rješenja o upisu u registar udruga;
 • presliku statuta (pravila) ovjerenog od nadležnog državnog tijela za registraciju;
 • vjerodajnice zastupnika i zamjenika zastupnika u Skupštini Zajednice;
 • dokaze o državljanstvu zastupnika i zamjenika zastupnika u Skupštini Zajednice i
 • životopis zastupnika u Skupštini Zajednice.

Druge pravne osobe koje se žele udružiti u Zajednicu i postati članom, osim molbe, podnose:

 • odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o udruživanju pravne osobe u Zajednicu;
 • presliku rješenja o registraciji pravne osobe;
 • dokaz iz kojega se nepobitno može utvrditi ostvaruje li pravna osoba programe tehničke kulture u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi (statut, program rada, izvještaj o radu);
 • odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika pravne osobe u Skupštini Zajednice i
 • dokaze o državljanstvu predstavnika i zamjenika predstavnika u Skupštini Zajednice.

Zastupnikom i njegovim zamjenikom te predstavnikom i njegovim zamjenikom može biti imenovan poslovno sposoban građanin,  koji u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ili prekršaje u tehničkoj kulturi i u svezi s tehničkom kulturom.

 

Prijam u članstvo

Članak 23.

Pravne osobe iz članka 20. stavci 2. i 3. ovoga Statuta mogu postati članom Zajednice ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze što iz njega proizlaze, te ako ne postoji objektivna zapreka za njihov prijam. Zaprekama za prijam smatraju se: neostvarivanje programa tehničke kulture sukladno Zakonu, postupak pripajanja ili spajanja s drugom pravnom osobom ili podjela razdvajanjem, protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog statutom za održavanje redovne sjednice skupštine, pad broja članova udruge osnivača ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, te pokretanje stečajnog postupka.

Ispunjavanje uvjeta za prijam u članstvo utvrđuje Izvršni odbor a odluku o prijamu u članstvo donosi Skupština Zajednice. Odluka Skupštine je konačna.

Postupak utvrđivanja uvjeta za udruživanje i članstvo propisuju se Pravilnikom o članstvu u Zajednici, kojega donosi Skupština Zajednice.

 

Članski statusi (kategorije članova)

Članak 24.

Sukladno članku 25. stavak 1. i članku 27. Zakona o tehničkoj kulturi, pravne osobe udružene u Zajednicu ovisno o svom pravnom položaju, vlastitom ustroju, ciljevima, zadaćama i djelatnosti, imaju status (svojstvo) punopravne, nominalne ili pridružene članice.

Status punopravne članice imaju udruge tehničke kulture (klubovi, društva) u koje se građani izravno dragovoljno udružuju kao pojedinci.

Status nominalne članice imaju gradski strukovni savezi udruga tehničke kulture.

Status pridružene članice imaju druge pravne osobe (udruge, ustanove, poduzeća i ostale organizacije), koje ostvaruju programe tehničke kulture u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi.

 

Stjecanje članskih prava i preuzimanje članskih obveza

Članak 25.

Pravna osoba primljena u Zajednicu članska prava i obveze stječe i preuzima danom prijama u članstvo Zajednice, odnosno danom donošenja odluke Skupštine Zajednice o prijamu.

Zajednica članici izdaje odluku o prijamu u članstvo i upisuje je u Matičnu knjigu Zajednice.

 

 1. Prava i obveze članica Zajednice

 

Članak 26.

Udruživanjem u Zajednicu, članice ne stječu prava Zajednice.

Prava, obveze i odgovornosti članica Zajednice sukladna su njihovom članskom statusu.

 

Članak 27.

Prava i obveze svih članica Zajednice jesu:

 • skrb o razvitku i promicanju tehničke kulture na području Grada Velike Gorice;
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i ciljeva Zajednice, poticanju neprofesijskog stvaralaštva i u rješavanju drugih pitanja od zajedničkog interesa;
 • zajedničko djelovanje na tehničkom, tehnološkom i informatičkom odgoju i obrazovanju, te poticanju tehničkog stvaralaštva mladeži;
 • iznošenje mišljenja o djelovanju Zajednice, prijedloga i mjera za učinkovitije ostvarivanje ciljeva i zadaća Zajednice, te pokretanje rasprave o djelatnosti i radu Zajednice;
 • zalaganje za potporu vlastitoj djelatnosti, radu i području (grani) tehničke kulture;
 • dobivanje pravodobnih i istinitih obavijesti o radu Zajednice;
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Zajednice, etičkog kodeksa odnosno pisanih i uobičajenih načela i pravila ponašanja u bavljenju tehničkom kulturom;
 • odgovorno provođenje odluka i zaključaka tijela Zajednice i preuzetih obveza;
 • uporaba imovine i stručne pomoći Zajednice u skladu s odlukama njezinih upravnih tijela;
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad;
 • plaćanje članarine odnosno dijela troškova zajedničkog djelovanja i uporabe imovine;
 • čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Zajednice.

Udruge tehničke kulture i gradski savezi tehničke kulture imaju pravo i obvezu sudjelovati u pripremi i provedbi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice, čiji je Zajednica nositelj.

 

Kodeks neprofesijskog bavljenja tehničkom kulturom

Članak 28.

U Zajednici se primjenjuje etički kodeks neprofesijskog bavljenja tehničkom kulturom, odnosno etički standardi i norme djelovanja i ponašanja članova udruga tehničke kulture, članova tijela udruga i saveza tehničke kulture, te članove tijela Zajednice.

Etički kodeks obvezuje i pridružene članice i njihove predstavnike u Zajednici.

Poštivanje i pridržavanje etičkih standarda i normi u djelovanju i ponašanju članova udruga, članova njihovih tijela i tijela Zajednice skrb je svih tijela Zajednice, a njihovo nepridržavanje predmetom stegovne odgovornosti.

 

Članarina

Članak 29.

Plaćanje članarine Zajednici nije obvezno.

 

 1. Stegovna odgovornost u Zajednici

Članak 30.

Članica Zajednice, član Skupštine i tijela Zajednice stegovno odgovaraju zbog povrede zakonskih propisa, povrede ovoga Statuta i etičkog kodeksa neprofesijskog bavljenja tehničkom kulturom, djelovanja protivnog ciljevima i zadaćama Zajednice te odlukama i zaključcima tijela Zajednice, neostvarivanja programa rada, nanošenja imovinske štete i štete interesima Zajednice, izazivanja sporova i narušavanja ugleda drugih članica, Zajednice i članova njezine Skupštine, te zbog neopravdanog neispunjenja članskih obveza.

Članica ili pojedinac stegovno odgovaraju za imovinsku štetu, štetu interesima i ugledu i onda kada su je svojim činom neposredno izazvali i onda kada su je uzrokovali svojim propustom (previdom) ili nečinjenjem, tj. ne poduzevši korake da šteta ne nastane odnosno da bude što manja.

Pokretanju postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti prethodi pisano upozorenje u kojem predsjednik i tajnik Zajednice članici Zajednice ili pojedincu na nedvojben način skreću pozornost na nedostatke i predlažu mjere i aktivnosti te rokove za njihovo otklanjanje, a mogu zahtijevati pismeno očitovanje predsjednika, tajnika ili izvršnog odbora članice. Protiv članice koja na dostavljeno upozorenje ne otkloni nedostatke pokreće se stegovni postupak.

Stegovni postupak zbog razloga u stavcima 1. i 2. ovoga članka provodi, sporove između članica Zajednice i članova tijela Zajednice rješava, i stegovne mjere izriče Sud časti Zajednice.

Članica Zajednice, član Skupštine i tijela Zajednice imaju na odluku Suda časti pravo priziva (žalbe) Skupštini Zajednice. Odluka Skupštine je konačna.

 

 1. Prestanak članstva u Zajednici

Članak 31.

Članstvo u Zajednici prestaje:

 1. odlukom članice o razdruživanju,
 2. brisanjem članice iz članstva i
 3. isključenjem članice.

Do prestanka članstva odlukom o razdruživanju dolazi na vlastiti zahtjev članice u trenutku prijama obrazložene vjerodostojne odluke tijela članice ovlaštenog njezinim Statutom.

Brisanjem članstvo prestaje uslijed:

 • pravomoćnog rješenja tijela državne uprave nadležnog za registraciju o brisanju članice iz registra odnosno o njezinom prestanku,
 • pravomoćne sudske zabrane djelovanja članice,
 • odluke Skupštine članice o prestanku djelovanja i postojanja članice i
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Brisanje provodi tajnik Zajednice, koji je o brisanju i razlozima brisanja u roku od trideset (30) dana dopisom dužan obavijestiti sve članice Zajednice.

Isključenjem članstvo prestaje odlukom Skupštine Zajednice iz članka 79. ovog Statuta.

 

Članak 32.

Članica kojoj prestane svojstvo članice Zajednice dužna je izmiriti svoje obveze prema Zajednici.

 

 1. UNUTARNJI USTROJ ZAJEDNICE

 

Ustrojstveni oblici

Članak 33.

Radi planskog i organiziranog postizanja ciljeva, osobito obnašanja obrazovne i drugih djelatnosti tehničke kulture kojima se osiguravaju osnovni standardi tehničke kulture, razvijaju i njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe u tehničkoj kulturi, Zajednica kao jezgra pokreta širenja tehničke kulture pod uvjetima utvrđenim Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima ustanovljuje ove ustrojstvene oblike:

 • sekcije-klubove;
 • mreže i podružnice za cjelovite programe i projekte kojima članovi udruga i drugi građani zadovoljavaju svoje potrebe i unapređuju djelatnost tehničke kulture;
 • informatičke i druge ustanove za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
 • centar tehničke kulture;
 • ostale ustrojstvene oblike djelovanja.

Ciljevi i zadaće, djelokrug rada, ustroj, sredstva i druga pitanja od značaja za rad ustrojstvenih oblika iz prethodnoga stavka utvrđuju se aktom o njihovu osnivanju.

 

 

Zajedništvo s izvanškolskim i izvannastavnim oblicima njegovanja stvaralaštva mladih

Članak 34.

Zajednica potiče, podupire i ostvaruje izvanškolske programe razvitka znanstvenog i tehničko-tehnološkog stvaralaštva mladih, te popularizacije znanosti i tehnike i u tu svrhu osniva Odbor za izvanškolske programe mladeži.

S dragovoljnim skupinama mladih i drugim sudionicima izvanškolskih i izvannastavnih oblika njegovanja prirodoslovlja, tehničkog, informatičkog, tehničko-umjetničkog i radno-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih i ostalim ustrojstvenim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama Zajednica ostvaruje i programsko i ustrojstveno zajedništvo, napose putem umrežavanja i usklađivanja djelovanja njihovih sudionika.

 

 1. UPRAVLJANJE ZAJEDNICOM I TIJELA ZAJEDNICE

 

 1. Zajedničke odredbe

Načela i načini upravljanja

Članak 35.

Upravljanje Zajednicom temelji se na demokratskom odlučivanju, odgovornosti i ravnopravnosti članica i njihovih zastupnika i predstavnika u ostvarivanju njihovih prava i obveza.

Članice Zajednicom upravljaju:

 1. neposrednim poticanjem razmatranja pitanja i podnošenjem prijedloga tijelima Zajednice;
 2. osobnim izjašnjavanjem svojih zastupnika i predstavnika u Skupštini Zajednice;
 3. posredno preko svojih zastupnika i predstavnika u Skupštini izabranih u druga tijela upravljanja i samonadzora te u ostala tijela Zajednice, kao i
 4. na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Pravovaljan je rad tijela Zajednice kojem nazoči natpolovična većina njegovih članova, osim ako za konkretno pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

 

Otvorenost i sudionici sjednica tijela

Članak 36.

U radu tijela Zajednice bez prava odlučivanja mogu sudjelovati predstavnici udruga i drugih pravnih osoba koji ne čine ta tijela. O pozivu i načinu sudjelovanja odlučuje predsjednik tijela.

 

Način odlučivanja

Članak 37.

Tijela Zajednice odluke donose javnim glasovanjem natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim o pitanjima za koja je ovim Statutom predviđeno tajno glasovanje ili drugačiji kvalificirani kvorum, ili ako članovi tijela u tajnom izjašnjavanju odluče da će o nekom pitanju tajno glasovati.

Ako su za predsjednika istaknuta dva ili više predloženika i ako je broj predloženika veći od broja članova tijela predviđenog ovim Statutom izbori se obvezno provode tajnim glasovanjem.

 

Tijela upravljanja, samonadzora i rješavanja sporova te dužnosnici

Članak 38.

Tijela upravljanja, samonadzora i rješavanja sporova Zajednice jesu:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Nadzorni odbor,
 4. Sud časti (Obranički-Stegovni sud).

Dužnosnici Zajednice su predsjednik, potpredsjednik (dopredsjednik) i tajnik.

Tijela iz stavka 1. ovog članka mogu pobliže urediti svoj rad poslovnikom o radu.

 

 

Mandatno razdoblje

Članak 39.

Mandat zastupnika i predstavnika članica u Skupštini i drugim tijelima Zajednice, mandat dužnosnika i predstavnika Zajednice u drugim organizacijama traje četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja.

Prestane li mandat nekog tijela ili pojedinca prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, bez obzira na način prestanka, novoizabrani sastav tijela ili pojedinac istu dužnost obnaša do kraja mandatnog razdoblja tijela ili člana umjesto kojeg je izabran ili imenovan.

Istekne li mandat Skupštine i/li Izvršnog odbora Zajednice, sjednicu Skupštine ovlašten je sazvati predsjednik Zajednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine, sjednicu saziva predsjednik Nadzornog odbora.

 

 1. Skupština Zajednice

 

Narav i sastav Skupštine

Članak 40.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.

Skupštinu tvore zastupnici i predstavnici članica izabrani ili imenovani sukladno aktima članica, na vrijeme od četiri godine.

Svaka članica Zajednice bira pet zastupnika ili predstavnika i njegovog zamjenika u Skupštinu Zajednice. Zamjenik ima sva prava zastupnika ili predstavnika, kada ovaj nije u mogućnosti sudjelovati u zasjedanju Skupštine ili kada članica ocijeni da zamjenik može svrsishodnije zastupati njezina prava.

Stranac može biti zastupnikom i zamjenikom zastupnika udruge tehničke kulture ako mu je odobreno trajno nastanjenje ili izdana poslovna viza ili boravi na produženom boravku dulje od jedne godine u Republici Hrvatskoj.

Zastupnici punopravnih članica imaju pravo sudjelovati u upravljanju svim poslovima Zajednice, birati i biti birani u sva tijela i na sve dužnosti u Zajednici, zastupnici nominalnih članica imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o svim pitanjima djelovanja Zajednice osim da biraju i budu birani za predsjednika i potpredsjednika i člana Izvršnog odbora Zajednice, a predstavnici pridruženih članica mogu sudjelovati u raspravama bez prava odlučivanja i bez prava da biraju i budu birani za predsjednika i potpredsjednika Zajednice i za člana Izvršnog i Nadzornog odbora, te Suda časti.

Član Skupštine može biti odriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži, ili ga opozove članica koja ga je izabrala, ili ako izgubi svojstvo člana udruge čijim je zastupnikom.

 

 

Nadležnost Skupštine

Članak 41.

Skupština Zajednice:

 1. a) usvaja:
 • Statut Zajednice i njegove izmjene i dopune,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • Pravilnik o članstvu Zajednice,
 • Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Zajednice za prinos razvitku tehničke kulture,
 • Plan rada i financijski plan Zajednice za sljedeću kalendarsku godinu,
 • Izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj (zaključni račun) Zajednice za prethodnu kalendarsku godinu,
 • Program rada Zajednice i djelovanja tijela Skupštine Zajednice za sljedeću kalendarsku godinu;
 1. b) bira i odrješuje:
 • predsjednika, potpredsjednika i tajnika Zajednice,
 • osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice koje nisu određene ovim Statutom,
 • članove Izvršnog odbora Zajednice,
 • Nadzorni odbor Zajednice,
 • predsjednika i članove Suda časti Zajednice,
 • radna tijela Zajednice i utvrđuje im zadaće;
 1. c) utvrđuje:
 • ciljeve i politiku razvitka Zajednice sadržane u njezinim programima,
 • načela osiguranja, raspodjele i uporabe sredstava za postizanje ciljeva Zajednice;
 1. d) donosi:
 • odluku o sastavu i izboru tijela Skupštine,
 • odluku o statusnim promjenama Zajednice,
 • odluku o prenošenju ovlasti Izvršnom odboru o usvajanju prijedloga financijskog plana koji će se smatrati pravovaljanim do prvog sljedećeg redovnog zasjedanja Skupštine;
 • druge akte utvrđene ovim Statutom i zakonom;
 1. e) razmatra:
 • ostvarivanje programa djelovanja i drugih akata Zajednice,
 • izvještaje o radu tijela i Zajednice u cjelini,
 • druga pitanja značajna za djelovanje Zajednice;
 1. f) odlučuje o:
 • prijamu u članstvo i članskom statusu članica,
 • udruživanju Zajednice u zajednice, saveze i organizacije, te u mreže i druge oblike povezivanja,
 • gospodarskim i izvangospodarskim djelatnostima Zajednice,
 • izdavanju glasila Zajednice,
 • prizivima (prigovorima, žalbama) protiv odluka Suda časti i Izvršnog odbora,
 • prestanku postojanja i rada te raspodjeli preostale imovine Zajednice tročetvrtinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine;
 1. g) proglašuje:
 • počasnog predsjednika Zajednice,
 • počasne članove Zajednice i
 • podupiruće članove Zajednice.

Skupština raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom, koja ovim Statutom ili njezinom odlukom nisu stavljena u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela Zajednice i koja joj povjere njezine članice.

 

Vrste sjednica Skupštine

Članak 42.

Skupština radi u sjednici, koja može biti redovita, izborna i izvanredna.

Redovito zasjedanje održava se prema potrebi a najmanje jednom godišnje, izborno zasjedanje se održava svake četvrte godine, a izvanredno kada postoje važni razlozi.

 

Sazivanje redovitog i izbornog zasjedanja

Članak 43.

Redovito zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Zajednice kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom odlučivanja o izvještaju i završnom računu za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu.

Izborno zasjedanje saziva predsjednik Zajednice temeljem odluke dotadašnjeg Izvršnog odbora.

Poziv na sjednicu Skupštine je u pisanom obliku i sadrži dan, mjesto i vrijeme početka sjednice, te prijedlog dnevnoga reda. Poziv i materijali o pitanjima na dnevnome redu sjednice dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja sjednice.

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članica Zajednice, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja, osim u slučaju izvanrednog zasjedanja Skupštine kada vrijedi rok iz stavka 3. ovog članka.

 

Sazivanje i dnevni red izvanrednog zasjedanja

Članak 44.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati predsjednik Zajednice na vlastiti poticaj, a dužan je na zahtjev Izvršnog ili Nadzornog odbora ili kada to pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina članica Zajednice, odnosno zastupnici najmanje jedne trećine članica. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od trideset (30) dana od zaprimljenog zahtjeva predlagatelja iz stavka 1. ovog članka, sjednicu sazivaju predlagatelji.

Sazivači izvanredne sjednice Skupštine dužni su u poziv uvrstiti prijedlog dnevnoga reda, dan, mjesto i vrijeme početka sjednice, te ako to razlog sazivanja nalaže osigurati materijale.

U izvanrednoj sjednici Skupština razmatra samo ona pitanja zbog kojih je sazvana.

 

Javnost zasjedanja Skupštine i gosti

Članak 45.

Zasjedanje Skupštine je javno, a kao gosti, mogu sudjelovati predstavnici Hrvatske zajednice tehničke kulture, Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije i drugih zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, predstavnici Zagrebačke županije, predstavnici Grada Velike Gorice, poduzeća, ustanova i ostalih organizacija, te podupirući i počasni članovi Zajednice.

Predstavnike zajednica, saveza, organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka na sjednicu pozivaju predsjednik i tajnik Zajednice dogovorno ili temeljem odluke Izvršnog odbora.

 

Predsjedanje sjednicom i načela izbornog postupka u izbornom zasjedanju

Članak 46.

Skupštinom predsjedava predsjednik Zajednice, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku zasjedanja javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika Zajednice javnim glasovanjem biraju nazočni članovi.

Predloženike za članove tijela upravljanja, samonadzora i rješavanja sporova unutar Zajednice i sukoba interesa mogu istaknuti Izvršni odbor dotadašnjeg saziva ili pet zastupnika punopravnih članica Zajednice, odnosno redovitih članova Skupštine. Predlagatelji su za predloženike obvezni podastrijeti obrazloženje. U izbornom postupku osigurava se poštivanje načela javnog predlaganja, utvrđivanja više predloženika od broja koji se bira i tajnog izjašnjavanja o predloženicima.

Predloženici za predsjednika, potpredsjednika, članove Izvršnog i Nadzornog odbora, predsjednika i članove Suda časti, tajnika i likvidatora ne mogu biti osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno osuđene za kaznena djela ili prekršaje u tehničkoj kulturi i u vezi s tehničkom kulturom, te osobe koje su u sukobu interesa, tj. ako one osobno ili osobe povezane s njima samostalnim radom obavljaju djelatnost tehničke kulture, ako su osobno ili osobe povezane s njima vlasnici, dioničari, članovi uprave i nadzornog odbora tvrtke koja obavlja djelatnost u tehničkoj kulturi, ako prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva, te ako su članovi tijela zaklade za financiranje tehničke kulture.

 

Vođenje zasjedanja

Članak 47.

U zasjedanju se raspravlja o svakom predmetu koji je na dnevnom redu, osim o pitanjima o kojima temeljem Poslovnika ili izjašnjavanja članova, Skupština odlučuje bez rasprave.

Skupština može ograničiti vrijeme izlaganja govornika o svakom pitanju s tim što ono u slučaju razmatranja prijedloga općeg akta, prijedloga programa rada, izvještaja o radu i srodnih pitanja te isticanja predloženika u izbornom postupku ne može biti kraće od pet (5) minuta.

Govornici raspravljaju redoslijedom prijave predsjedatelju. Preko reda riječ dobiva govornik koji govori o povredi Poslovnika ili o netočno iznijetim podacima i tvrdnjama koji mogu dovesti do pogrešnog zaključka, odnosno koji replicira. O istom pitanju jedan sudionik ima pravo na dvije replike: prvu u trajanju do tri (3) i drugu u trajanju do jedne i pol minute.

Zabranjeno je iznošenje rasnih, nacionalnih i drugih predrasuda, vrijeđanje javnoga morala, te zagovaranje ili omalovažavanje političkih nazora, stranačke, vjerske, staleške i spolne pripadnosti, ili povreda osobnog i profesionalnog dostojanstva te privatnosti bilo koje osobe.

Predsjedatelj je dužan prekinuti i javno opomenuti govornika koji iznosi netočne podatke, vrijeđa osobe, tijela ili javni moral, a javno ukoriti i udaljiti sa zasjedanja osobu koja opetuje ponašanje zbog kojega je bila javno opomenuta, koja je pod utjecajem alkohola ili opijata, neuljudno se ponaša, te učestalim i neprimjerenim upadicama i na drugi način narušava red zasjedanja.

Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

 

Pravovaljano odlučivanje Skupštine

Članak 48.

Skupština pravovaljano odlučuje ako zasjedanju pribiva više od polovice zastupnika punopravnih članica Zajednice u Skupštini.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom svojih nazočnih članova, pod uvjetom da ovim Statutom za donošenje odluke o određenom pitanju nije određen poseban kvalificirani kvorum.

Ukupan broj članova Skupštine s pravom odlučivanja i biranja dužnosnika i članova tijela Zajednice ovisi o članskom statusu i propisan je u članku 44. stavci 3. i 5. ovoga Statuta.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim o pitanju za koje normativnim aktom propiše ili izjašnjavanjem odluči glasovati tajno.

 

 

Zapisnik zasjedanja

Članak 49.

O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Zajednice.

Skupština na početku sjednice bira zapisničara i ovjerovitelje zapisnika i odlučuje hoće li se o sjednici voditi iscrpan – stenografski, redoviti odnosno obični ili skraćeni zapisnik.

Redoviti i skraćeni zapisnik razlikuju se u iscrpnosti, a sadrže: podatke o sjednici, nazočnim i izočnim članovima Skupštine, ostalim sudionicima i gostima, o predsjedatelju, zapisničaru i ovjeroviteljima, dnevni red, najsažetiji prikaz rasprave po točkama dnevnoga reda s imenima i prezimenima govornika, te odluke ili zaključke s preciznim rezultatima glasovanja.

Ako se u sjednici raspravlja i odlučuje o strogo povjerljivim pitanjima ili je iz rasprave o nekom predmetu isključena javnost o tom se dijelu zasjedanja vodi odvojeni zapisnik.

 

Poslovnik o radu Skupštine Zajednice

Članak 50.

Prava i obveze članova, priprema i način sazivanja zasjedanja, verifikacija mandata, utvrđivanje kvoruma, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druga pitanja rada Skupštine pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Skupštine.

 

 1. Izvršni odbor

Članak 51.

Izvršni odbor je izvršno kolegijalno tijelo Skupštine Zajednice, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

 

Sastav i rukovođenje Izvršnim odborom

Članak 52.

Izvršni odbor tvori sedam članova: predsjednik, potpredsjednik, tajnik i četri člana, koje iz reda zastupnika punopravnih članica u svom sastavu bira Skupština Zajednice na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Izborom članova Izvršnog odbora Skupština skrbi o odgovarajućoj zastupljenosti udruga tehničke kulture punopravnih članica Zajednice u njegovu sastavu.

 

 

Nadležnost Izvršnog odbora

Članak 53.

Izvršni odbor:

 1. a) utvrđuje prijedlog:
 • Statuta i njegovih izmjena i dopuna te drugih normativnih akata što ih donosi Skupština;
 • akata u svezi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i njihovim financiranjem;
 • programa rada Zajednice, izvještaja o radu i ostalih programskih dokumenata koje donosi Skupština;
 • financijskog plana, financijskog izvještaja i završnog računa, a ako se Skupština ne može pravodobno sastati, privremeno donosi financijski plan i završni račun, koje podnosi na odobrenje Skupštini u prvom sljedećem zasjedanju;
 • Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Zajednice za prinos razvitku tehničke kulture;
 • za proglašenje počasnog predsjednika, počasnih i podupirućih članova Zajednice;
 • dnevnog reda i svih materijala za zasjedanja Skupštine Zajednice;
 1. b) donosi:
 • Poslovnik Izvršnog odbora;
 • opće akte koji na osnovi ovog Statuta nisu u nadležnosti Skupštine;
 • odluke i zaključke u svezi s javnim potrebama što ih obavlja Zajednica;
 • periodične obračune i rebalans proračuna (financijskog plana) Zajednice;
 • odluku o obavljanju stručnih poslova (uredu-stručnoj službi) Zajednice i akte u svezi s tim predviđene zakonom;
 • odluke o visini naknada za rad stručne službe i visini troškova na službenim putovanjima;
 • odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti;
 • po ovlasti Skupštine, prijedlog financijskog plana koji je pravovaljan do prvog redovnog zasjedanja Skupštine;
 1. c) odlučuje o:
 • pokretnoj i nepokretnoj imovini Zajednice;
 • namjenskoj uporabi, rasporedu i dinamici korištenja novčanih sredstava i vrijednosnih papira (prava) u okviru financijskog plana;
 • zaključivanju pravnih poslova u ime Zajednice, ako ovim Statutom nije drugačije određeno;
 • sudjelovanju članica i predstavnika Zajednice na manifestacijama tehničke kulture;
 • dodjeli javnih priznanja i nagrada Zajednice;
 • visini nagrada i naknada;
 1. d) osigurava:
 • provođenje politike, načela djelovanja i odluka Skupštine Zajednice;
 • ostvarivanje programa rada i proračuna (financijskog plana) Zajednice;
 • ostvarivanje međunarodne suradnje Zajednice,
 • pripremu materijala za Skupštinu;
 1. e) ustrojava:
 • djelovanje Zajednice u cjelini i njezinih ustrojstvenih oblika sukladno odlukama Skupštine;
 • nakladničku i informativnu djelatnost Zajednice;
 1. f) usklađuje:
 • programe, djelovanje i aktivnosti članica Zajednice;
 • rad stručnih radnih tijela Zajednice;
 • suradnju s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije, drugim zajednicama, organizacijama i ustanovama, te rad predstavnika Zajednice u njima;
 1. g) imenuje, bira i odrješuje:
 • predsjednike i članove stručnih radnih tijela Zajednice čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti;
 • urednike i članove uređivačkih odbora izdanja Zajednice te web mastera Zajednice;
 • predstavnike Zajednice u tijelima zajednica, ustanova i organizacija čijom je Zajednica članicom, ako to ovim Statutom nije drugačije uređeno;
 1. h) obavlja i druge zadaće utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Zajednice:
 • djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika Zajednice;
 • daje suglasnost za prijam novih članica u Zajednicu;
 • obnaša ostale zadaće koje mu povjeri Skupština;
 • rješava pitanja važna za redovito djelovanje Zajednice koja nisu predviđena normativnim aktima ili u nadležnosti drugih tijela i o tome izvještava Skupštinu u prvom idućem zasjedanju.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

 

Rad, odlučivanje i rukovođenje Izvršnim odborom

Članak 54.

Izvršni odbor radi i odlučuje u sjednicama.

Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Izvršni odbor saziva predsjednik Zajednice po svojoj odluci ili kada to zatraži:

 • trećina članova Izvršnog odbora Zajednice,
 • tajnik Zajednice,
 • Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture ili
 • Skupština ili Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Zajednice, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik ili ako Zajednica nema potpredsjednika član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik Zajednice.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje u sjednici kojoj pribiva natpolovičan broj njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim kada odluči da o određenom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a supotpisuju ga tajnik i predsjednik Zajednice, odnosno osoba koja je zbog njegove spriječenosti vodila sjednicu.

Zaključci sjednica šalju se svim članovima Izvršnog odbora i članovima Nadzornog odbora.

Izvršni odbor može svoje djelovanje pobliže urediti poslovnikom.

 

Odgovornost Izvršnog odbora i njegovih članova

Članak 55.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama povjerenih im ovlasti i dužnosti, Skupštini i Izvršnome odboru.

Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka mandata na koji su birani.

Člana Izvršnog odbora i Izvršni odbor u cjelini Skupština može opozvati ako smatra da:

 • ne ispunjavaju ovim Statutom i odlukama Skupštine utvrđene obveze ili da
 • su postupali protivno odredbama ovoga Statuta i ciljevima djelovanja koje je utvrdila Skupština, te time Zajednici nanijeli značajniju štetu.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može predložiti predsjednik Zajednice, Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje pet zastupnika punopravnih članica u Skupštini.

Članu Izvršnog odbora, koji izgubi svojstvo člana Skupštine Zajednice iz razloga navedenih u članku 31. ovoga Statuta, dužnost člana Odbora prestaje odlukom Skupštine.

 

 1. Nadzorni odbor

 

Sastav i mandat Nadzornog odbora

Članak 56.

Nadzorni odbor tvore predsjednik i dva člana, koje bira Skupština iz reda zastupnika punopravnih članica Zajednice. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora, Suda časti, osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice ili vlasnik, dioničar, ili obnašati ostale ključne uloge u poslovnim subjektima s kojima Zajednica posluje.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani iz razloga i na način koji su navedeni za članove Izvršnog odbora.

 

Nadležnost Nadzornog odbora

Članak 57.

Nadzorni odbor je samonadzorno tijelo koje u ime članica Zajednice prati i nadzire, te skrbi o zaštiti odgovornog i pravilnog djelovanja, poslovanja i raspolaganja imovinom Zajednice.

Nadzorni odbor:

 • prati i nadzire kako članice Zajednice provode Statut i druge opće akte te odluke tijela Zajednice;
 • raščlanjuje (analizira) sukladnost općih normativnih akata, rada Izvršnog odbora i radnih tijela te djelovanja Zajednice i osoba ovlaštenih za zastupanje Zajednice sa Statutom i odlukama, zaključcima i smjernicama Skupštine;
 • nadzire i utvrđuje pravilnost materijalno-financijskog poslovanja, te pravilnost i gospodarsku svrsishodnost upravljanja, korištenja i raspolaganja sredstvima i imovinom Zajednice.

O rezultatima provedenog nadzora, tj. o svojim nalazima, mišljenjima i prijedlozima mjera za otklanjanje ustanovljenih povreda ovoga Statuta i drugog općeg akta Zajednice ili propusta i nepravilnosti, kakvi su korištenje sredstava protivno načelima dobrog gospodara, Nadzorni odbor izvještava u pisanom obliku tijelo čiji je rad nadziran, Izvršni odbor i Skupštinu.

Tijelo čiji je rad nadziran i Izvršni odbor dužni su u roku od trideset (30) dana od primitka pisanog izvještaja i upozorenja izvještaj razmotriti, zauzeti stav i postupiti po zahtjevu: poduzeti mjere za koje su ovlašteni, radi uklanjanja uočenih nedostataka, ili predložiti poduzimanje takvih mjera.

Ako tijelo čiji je rad nadziran ili Izvršni odbor ne postupe na način određen u prethodnom stavku ovog članka i u daljnjem roku od trideset (30) dana ne otklone nepravilnosti i propuste, Nadzorni odbor podnosi zahtjev Sudu časti za pokretanje stegovnog postupka protiv osobe, članice ili tijela Zajednice odgovornog za utvrđene propuste i nepravilnosti, a pojedinac i pravna osoba čija su prava povrijeđena može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Zajednice radi zaštite svojih prava propisanih ovim Statutom.

 

Način rada Nadzornog odbora

Članak 58.

Nadzorni odbor provodi nadzor prema svom programu, kada samostalno prosudi nadzor potrebnim ili temeljem upozorenja člana tijela Zajednice ili članice Zajednice na nepravilnosti, a najmanje jednom godišnje uoči redovitog godišnjeg zasjedanja Skupštine.

Nadzorni odbor provodi nadzor u sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Tajnik Zajednice, predsjednici radnih tijela i voditelj materijalno-financijskog poslovanja Zajednice obvezni su članovima Nadzornog odbora u sjednici podastrti sve relevantne akte i financijske instrumente za stjecanje podrobnog uvida i analizu rada tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Zajednice, te raščlambu poslovanja, korištenja i raspolaganja novčanim sredstvima i upravljanja imovinom.

Nadzorni odbor pravovaljane odluke donosi većinom glasova svojih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo nazočiti sjednicama i sudjelovati u radu svih tijela, posebice Izvršnog odbora Zajednice, bez prava odlučivanja i glasovanja.

Nadzorni odbor o svom djelovanju i rezultatima izvješćuje Skupštinu prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

 

 1. Sud časti (Obranički sud, Stegovni sud)

 

Članak 59.

Sud časti (Obranički sud, Stegovni sud) je nezavisno tijelo koje rješava sporove i sukobe interesa unutar Zajednice, te provodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere zbog povreda članskih i drugih prava i obveza iz članka 30., članka 51. stavak 4. i 5., te članaka 59. i 61. ovoga Statuta.

Pod sporovima unutar Zajednice razumijevaju se: sporovi medu članicama Zajednice; sporovi između članica i tijela ili dužnosnika Zajednice; sporovi između članova Skupštine, članova tijela i tijela Zajednice, te osoba ovlaštenih za zastupanje Zajednice i osoba koje obnašaju administrativne, računovodstvene i stručne poslove Zajednice.

Sud časti tvore predsjednik i dva člana koje bira Skupština iz reda najistaknutijih i najuglednijih zastupnika i predstavnika članica Zajednice i oni ne mogu biti članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, te osobe ovlaštene za zastupanje i dužnosnici Zajednice.

Mandat članova Suda časti traje četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

Opoziv članova Suda časti (Obraničkog-Stegovnog suda) obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su ovim Statutom određeni za opoziv članova Izvršnog odbora Zajednice.

 

 

 1. Radna tijela Zajednice

 

Modaliteti obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora

Članak 60.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova iz svog djelokruga Skupština ili Izvršni odbor Zajednice mogu osnovati stalna ili povremena radna tijela ili imenovati pojedinu stručnu osobu.

Izvršnom odboru neposredno pomažu stručnjaci pojedinci ili stručni timovi za program rada Zajednice, za obrazovne programe stjecanja izvanškolskih tehničkih, tehnoloških, informatičkih, gospodarskih, prirodoslovnih i srodnih znanja namijenjene mladeži i građanima-korisnicima, za manifestacije, za programe i projekte od interesa za opće dobro i s njima povezane kriterije i instrumente poticanja, te za marketing i financiranje.

Rad predsjednika stalnih i povremenih tijela Skupštine, te voditelja stručnih timova i pojedinih eksperata koji pružaju stručnu pomoć Skupštini i Izvršnom odboru između dviju sjednica Izvršnog odbora usklađuje predsjednik Zajednice, a voditelji za svoj rad odgovaraju Izvršnom odboru.

 

Sastavnice odluke o osnivanju i nadležnost radnog tijela

Članak 61.

Odlukom o osnivanju radnog tijela i stručnog tima utvrđuju se njegov sastav, trajanje mandata, zadaci, ovlasti, način rada, sredstva i odgovornost za obavljanje poslova.

Na radno tijelo se ne može prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena Skupštini i Izvršnom odboru Zajednice.

Stalna radna tijela u okviru svog djelokruga rada u području za koje su osnovana:

 • prate stanje i razmatraju pitanja,
 • predlažu stavove, mjere i aktivnosti za unapređivanje stanja i programa djelovanja,
 • ustrojavaju provedbu programa i drugih zadaća,
 • obavljaju i ostale poslove koje im odlukom povjeri tijelo koje ih je osnovalo.

 

 

VII. PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK I TAJNIK ZAJEDNICE

 

 1. Predsjednik Zajednice

 

Izbor i mandat predsjednika Zajednice

Članak 62.

Predsjednik Zajednice dragovoljna je dužnost na koju može biti izabran državljanin Republike Hrvatske i zastupnik temeljne udruge tehničke kulture u Skupštini Zajednice. Predsjednik Zajednice je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Predloženika za predsjednika Zajednice može istaknuti najmanje pet (5) članova Skupštine iz reda zastupnika punopravnih članica Zajednice, a izabran je onaj kojega podrži više od polovice nazočnih redovitih članova Skupštine.

Mandat predsjednika Zajednice traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

 

Ovlasti (nadležnost) predsjednika Zajednice

Članak 63.

Predsjednik Zajednice:

 • predstavlja i zastupa Zajednicu i sukladno tome:
 • odgovara za zakonitost djelovanja Zajednice;
 • pokreće i vodi poslove Zajednice, te usklađuje rad njezinih tijela;
 • rukovodi radom Izvršnog odbora;
 • odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i izvještaja Skupštini;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;
 • skrbi o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora;
 • skrbi o javnosti rada Zajednice i njezinih tijela;
 • skrbi o imovini Zajednice i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • iznosi prijedloge Nadzornom odboru i Sudu časti,
 • izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu Zajednice,
 • obnaša i ostale poslove u skladu sa zakonom utvrđene ovim Statutom, poslovnicima Skupštine i Izvršnog odbora i drugim aktima, te koje mu posebnom odlukom povjeri Skupština.

Predsjednik odgovara da rad Zajednice bude u skladu sa ciljevima razvitka i javnom politikom tehničke kulture, te programom rada Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 

Odgovornost predsjednika Zajednice

Članak 64.

Predsjednik Zajednice odgovara za svoj rad Skupštini.

Predsjedniku Zajednice dužnost može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji su ovim Statutom predviđeni za članove Izvršnog odbora, pa mu dužnost prestaje kada to odluči Skupština i provede izbor novog predsjednika.

Ako predsjednik podnese ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Izvršni odbor imenuje potpredsjednika vršiteljem dužnosti predsjednika do prve iduće sjednice Skupštine kada se mora provesti izbor novog predsjednika i potpredsjednika.

 

 1. Potpredsjednik Zajednice

 

Članak 65.

Predsjednika Zajednice u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik Zajednice s punim ovlastima.

Podpredsjednika Zajednice imenuje Skupština.

 

 1. Tajnik Zajednice

 

 

Dužnosti i ovlasti tajnika

Članak 66.

Tajnik Zajednice dragovoljno skrbi o radu i poslovanju Zajednice, a posebno:

 • predstavlja Zajednicu;
 • zastupa Zajednicu u okviru punomoći dobivene od predsjednika Zajednice;
 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa Zajednice;
 • vodi Matičnu knjigu (Popis-Registar članova) Zajednice i skrbi o članskim pravima, zahtjevima i obvezama;
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Zajednice;
 • vodi pripremu prijedloga u svezi s programom javnih potreba u tehničkoj kulturi;
 • priprema prijedlog financijskog plana Zajednice i sunalogodavac je za njegovo izvršenje;
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela;
 • vodi zapisnike i pismohranu Zajednice;
 • skrbi o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Zajednice;
 • zajedno s predsjednikom ustrojava suradnju s tijelima vlasti, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije, drugim udrugama, savezima i zajednicama;
 • brine o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Zajednice;
 • pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti;
 • obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika Zajednice.

Tajnik Zajednice za svoj rad odgovara Skupštini, o svom radu i obavljanju stručnih poslova za Zajednicu izvješćuje Izvršni odbor na njegov zahtijev, a najmanje jedanput u godini.

 

 

Imenovanje tajnika

Članak 67.

Tajnika Zajednice imenuje Skupština iz reda članova udruga tehničke kulture članica Zajednice i s njim može zaključiti ugovor.

Tajnik Zajednice može biti istodobno i član Skupštine i Izvršnog odbora Zajednice.

Za tajnika može biti imenovana osoba koja je stekla višu stručnu spremu pravnog, tehničkog, ekonomskog, sociološkog, psihološkog ili pedagoškog smjera (VI. stupanj ili prvostupnik), koja posjeduje stručno znanje i sposobnost uspješnog ustrojavanja rada i djelotvornog rukovođenja, koja se barem pet godina djelatno bavi nekim područjem tehničke kulture, koja uživa ugled i povjerenje udruga tehničke kulture odnosno sredine u kojoj djeluje, te koja je državljanin Republike Hrvatske.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Ostavka i opoziv tajnika

Članak 68.

Tajnik može podnijeti ostavku ili biti odrješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan. Tajnika odriješuje Izvršni odbor iz razloga utvrđenih za opoziv člana Izvršnog odbora ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.

 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

 1. Pokretanje postupka, rješavanje spora unutar Zajednice i sukoba interesa

 

Pokretanje stegovnog postupka i utvrđivanja sukoba interesa

Članak 69.

Prijedlog ili zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti: najmanje jedna petina članova Skupštine, predsjednik Zajednice, Izvršni odbor, ili – sukladno članku 61. stavak 5. ovoga Statuta – Nadzorni odbor kada u postupku nadzora utvrdi nepravilnosti u djelovanju i radu članica Zajednice, tijela, članova tijela i dužnosnika Zajednice (kršenje Statuta i drugih općih akata, materijalnih prava, oštećivanje imovine, nanošenje štete Zajednici te djelovanje protivno općem dobru i dr.). Stegovni postupak na vlastiti poticaj može pokrenuti Sud časti.

Iznimno, kada postupak za isključenje pokreću Izvršni ili Nadzorni odbor, prijedlog je utvrđen ako predlagatelj pruži iscrpno obrazloženje i nepobitne dokaze da su nastupili uvjeti za isključenje, te ako se za prijedlog u tajnom glasovanju izjasne dvije trećine ukupnoga broja članova Izvršnoga ili Nadzornog odbora.

Utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa može predložiti svaka članica, svako tijelo Zajednice, svaki član Skupštine Zajednice, pojedinac ili pravna osoba koja obavlja administrativne, računovodstvene i stručne poslove za Zajednicu, te svaki zainteresirani građanin (»zviždač«).

 

Rješavanje spora i sukoba interesa

Članak 70.

Sud časti se u svome radu i djelovanju – u svim činidbama koje obaseže stegovni postupak, izricanje i obznanjivanje stegovne mjere, rukovodi načelima pravednosti, striktno pridržava općeljudskih vrijednosti, poštuje i štiti osobnost i privatnost te čuva moralni integritet svakog člana i građanina-pojedinca i u tom općem okviru primjenjuje i provodi etički kodeks neprofesijskog bavljenja tehničkom kulturom, odnosno etičke standarde djelovanja i ponašanja članova udruga tehničke kulture i druge pisane i nepisane običajne (općeprihvaćene) norme ponašanja te normativne akte, nastojeći da se svi sporovi riješe.

Sud časti prvo u dokaznom postupku na objektivan i nepristran način utvrđuje osnovanost razloga pokretanja stegovnog postupka, zatim u vijećanju prosuđuje težinu, značaj i implikacije konkretnih radnji, ponašanja i djelovanja zbog kojih je postupak pokrenut i temeljem takve prosudbe donosi odluke i izriče stegovne mjere većinom glasova ukupnoga broja svojih članova.

Sud časti odluke donosi u pisanom obliku i dostavlja ih fizičkim i pravnim osobama protiv kojih je postupak vođen, osobama koje su pokrenule rješavanje spora ili sukoba interesa, te Izvršnom odboru i Skupštini Zajednice.

Odluke Suda časti javno se obznanjuju na oglasnoj ploči, (internet) web-stranici i u glasilu (biltenu) Zajednice. Poštujući osobnost i čuvajući moralni integritet svakoga pojedinca, javno se objavljuje samo izričaj odluka, bez obrazloženja. Uvid u integralnu odluku može se ostvariti temeljem obrazloženog zahtjeva o čijoj opravdanosti odlučuje Sud časti.

Odluke Suda časti postaju pravomoćne ako fizička ili pravna osoba čije su činidbe predmetom odluke ne uloži priziv (prigovor, žalbu) Skupštini Zajednice u propisanom roku ili potvrdom odluke Suda časti u postupku rješavanja priziva ako strana u sporu uloži priziv.

Odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri dostavlja se po pravomoćnosti pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je izrečena, unosi se u Matičnu knjigu (Popis-Registar članova) Zajednice i udruge čijim je pojedinac članom. Javno se objavljuje na oglasnoj ploči i web-stranici Zajednice na način određen u stavku 4. ovog članka.

Sud časti o svom radu i odlukama izvješćuje Skupštinu i Izvršni odbor.

Odredba o pravomoćnosti u stavku 5. ovog članka odnosi se i na odluke i akte Izvršnog odbora na koje, sukladno odredbama ovog Statuta, zainteresirana strana uloži priziv Skupštini Zajednice.

Skupština Zajednice može rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Zajednice urediti Pravilnikom o rješavanju sporova i sukoba interesa u Zajednici ili preuzeti takav normativni akt Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije.

 

 1. Stegovna odgovornost članica Zajednice

 

Vrste stegovnih mjera

Članak 71.

Članici Zajednice mogu se, zbog razloga u članku 30. stavak 1. i 2. ovoga Statuta ili ako neopravdano ne ispuni obveze u programu javnih potreba u tehničkoj kulturi čiji je Zajednica glavni nositelj, izreći ove stegovne mjere:

 1. opomena,
 2. uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice, odnosno privremeno isključenje (suspenzija),
 3. isključenje iz članstva Zajednice.

Iznimno od odredbi članka 30. i članka 63. stavak 1. ovog Statuta, članici pravo sudjelovanja u radu Zajednice uskraćuje Izvršni odbor samostalnom odlukom, a odluku o isključenju članice iz Zajednice donosi Skupština Zajednice temeljem prijedloga Suda časti.

 

Opomena

Članak 72.

Opomena je najblaža stegovna mjera i izriče se ako članica Zajednice:

 1. ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovana;
 2. ne ispunjava obveze spram vlastitih članova i povrijedi njihova prava;
 3. djeluje protivno ciljevima i programu Zajednice;
 4. teže povrijedi odredbe ovoga Statuta i općih akata Zajednice;
 5. neosnovano ne ispuni svoje obveze u Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice;
 6. ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Zajednice i djeluje protivno njima;
 7. nakon upozorenja ne uskladi svoje akte, ustroj i djelovanje s ovim Statutom i drugim općim aktima Zajednice;
 8. neopravdano nakon upozorenja ne ispuni financijske i druge obveze spram Zajednice;
 9. svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Zajednice.

 

Uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice

Članak 73.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice odnosno privremeno isključenje iz članstva je stegovna mjera koja se izriče članici u slučajevima predviđenim u članku 30. ovog Statuta ako članica i nakon izricanja opomene i dalje nastavi s aktivnošću zbog koje joj je opomena izrečena.

Uskratom prava sudjelovanja u radu Zajednice onemogućuje se:

 1. sudjelovanje zastupnika ili predstavnika članice u radu Skupštine i tijela Zajednice;
 2. sudjelovanje članova članice u programima i manifestacijama u zemlji koje priprema i izvodi Zajednica i u programima i manifestacijama organizacija u koje je Zajednica udružena u zemlji i inozemstvu;
 3. sudjelovanje članice u Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice

Uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice traje sve dok članica ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg joj je nepoštivanja takva mjera izrečena, a najdulje jednu godinu.

U vremenu trajanja stegovne mjere:

 • zastupnici odnosno predstavnici članice mogu pribivati sjednicama tijela Zajednice kao promatrači bez prava sudjelovanja u raspravi i u odlučivanju;
 • članovi članice mogu sudjelovati u programima iz točke 2. stavka 2. ovoga članka samo kao pojedinci, a ne mogu predstavljati članicu i isticati pripadnost članici.

O produljenju stegovne mjere odlučuje Izvršni odbor, u skladu s pozitivnim propisima, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 

Isključenje iz članstva Zajednice

Članak 74.

Isključenje iz članstva Zajednice je najteža i krajnja stegovna mjera. Članica može biti isključena iz članstva ako se steknu okolnosti zbog kojih ona postaje nedostojnom članstva u Zajednici, odnosno zbog:

 1. djelovanja suprotnog javnoj politici tehničke kulture;
 2. neispunjavanja obveza spram vlastitih članova i teške povrede njihovih prava;
 3. trajnijeg djelovanja protivnog odredbama Statuta, drugih općih akata i programu Zajednice;
 4. odbijanja ispunjavanja financijskih i drugih obveza spram Zajednice, izazivanja i nanošenja materijalne štete Zajednici;
 5. nanošenja teške štete interesima i ugledu Zajednice.

Odluci o isključenju iz članstva u svezi točke 2., 3. i 4. prethodnog stavka prethodi opomena.

 

 1. Stegovna odgovornost članova Skupštine i tijela Zajednice

 

Vrste stegovnih mjera

Članak 75.

Članu Skupštine i ostalih tijela Zajednice mogu se, zbog razloga u članku 30. stavak 1. i 2. ovoga Statuta, te povrede imena i ugleda Zajednice, nanošenja štete interesima i narušavanja ugleda članica Zajednice i članova tijela Zajednice, nakon utvrđene odgovornosti izreći ove stegovne mjere:

 1. opomena,
 2. suspenzija – privremeno isključenje iz članstva i s dužnosti u udrugama tehničke kulture, te
 3. trajno isključenje iz udruge tehničke kulture.

 

Opomena

Članak 76.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako član tijela Zajednice:

 1. teže povrijedi odredbe Statuta i općih akata Zajednice i ne pridržava se etičkog kodeksa neprofesijskog bavljenja tehničkom kulturom odnosno uobičajenih etičkih standarda i normi djelovanja i ponašanja člana udruge tehničke kulture;
 2. svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Zajednice ili njene članice;
 3. ne provodi i djeluje protivno odlukama Skupštine i tijela Zajednice;
 4. ne ispunjava preuzete i/ili ugovorene financijske i druge obveze;
 5. nakon upozorenja ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Zajednice, te etičkim kodeksom i uobičajenim pravilima ponašanja i djelovanja člana udruge tehničke kulture.

Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:

 1. popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena;
 2. utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti, te
 3. rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke 2. i o tome izvijestiti Sud časti.

 

Suspenzija – privremeno isključenje iz članstva i s dužnosti u udrugama tehničke kulture

Članak 77.

Supenzija – privremeno isključenje iz članstva i s dužnosti u udrugama tehničke kulture izriče se članu tijela Zajednice, koji nakon izricanja opomene iz razloga u članku 81. ovoga Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje i djelovanje zbog kojega je opomenut.

Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u radu i svim aktivnostima udruga, saveza i zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu do kraja trajanja mjere, a time i suspenziju s dužnosti u Zajednici i udrugama.

Suspenzija traje dok član ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja mjera izrečena, a najdulje jednu-dvije godinu-e.

 

 

Trajno isključenje iz članstva udruge tehničke kulture

Članak 78.

Trajno isključenje iz članstva udruge tehničke kulture najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu tijela Zajednice može izreći zbog:

 1. kršenja zakonskih propisa;
 2. trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Zajednice;
 3. omalovažavanja i nepridržavanja utvrđenih i uobičajenih etičkih standarda i normi, odnosno zbog djelovanja i ponašanja nespojivog s pravilima ponašanja člana udruge tehničke kulture;
 4. nanošenja teške štete interesima i ugledu Zajednice, njezine članice ili članu njihovih tijela;
 5. nanošenja materijalne štete Zajednici i članu njezinih tijela.

Prijedlog za isključenje je utvrđen kada predlagatelj pruži iscrpno obrazloženje i nepobitne dokaze da su nastupili uvjeti iz prethodnog stavka te ako se za njega izjasne dvije trećine ukupnoga broja članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti.

 

 1. Pravo priziva i rješavanje priziva na izrečenu stegovnu mjeru

 

Priziv na odluku o brisanju iz članstva, te na odluke Suda časti i Izvršnog odbora

Članak 79.

Članice Zajednice imaju pravo priziva (prigovora, žalbe) na odluke tajnika Zajednice o njihovom brisanju iz članstva Zajednice iz članka 31. stavak 4. ovog Statuta, a članice Zajednice i članovi tijela Zajednice imaju pravo priziva na odluke Suda časti i Izvršnog odbora. Priziv se može podnijeti Skupštini i to najkasnije u roku od trideset (30) dana, računajući od dana obavijesti o brisanju članice iz članstva, objave akta Izvršnog odbora ili dostave odluke Suda časti.

Priziv ne odgađa izvršenje odluke.

Izvršni odbor dužan je riješiti prigovor na svoj akt iz članka 78. ovog Statuta u daljnjem roku od trideset (30) dana računajući od dana dostave priziva, a ako to ne učini rješavanje spora preuzima Skupština.

 

Rješavanje priziva u zasjedanju Skupštine

Članak 80.

Priziv na brisanje članice iz članstva Zajednice, na akte Izvršnog odbora i odluke Suda časti iz članka 84. ovoga Statuta Skupština Zajednice rješava u svom prvom idućem redovitom ili izvanrednom zasjedanju, a najkasnije u roku od godinu dana računajući od primitka priziva.

Prije odlučivanja Skupštine o prizivu protiv brisanja iz članstva, odluke Suda časti ili Izvršnog odbora o prizivu se u pisanom obliku moraju neovisno očitovati Sud časti i Izvršni odbor.

Skupština takve prizive rješava primjenjujući postupovne odredbe iz Poslovnika o radu Skupštine Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije.

Skupština o prizivu odlučuje u postupku koji obuhvaća usmeno obrazloženje prizivnika, očitovanje Izvršnog odbora (u slučaju prigovora na brisanje iz članstva Zajednice i na akte Izvršnog odbora) ili Suda časti, ovisno protiv čije odluke je žalba uložena, raspravu i glasovanje. I prizivnik i tijelo protiv čije odluke je uložena žalba mogu imati zastupnika, a Izvršni odbor ili Sud časti očitovanje na priziv – zajedno s obrazloženjem i nepobitnim dokazima za svoju odluku koje će podastrti Skupštini – utvrđuju svaki u svojoj prethodnoj sjednici dvotrećinskom većinom ukupnoga broja svojih članova.

Skupština odluku donosi tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom ukupnoga broja članova.

Odluka Skupštine Zajednice je konačna.

 

 1. Sukob interesa

 

Članak 81.

Sukob interesa u smislu ovog Statuta predstavlja sukob između privatnog interesa pojedinca dužnosnika i/li s njim povezanih članova Skupštine Zajednice, na jednoj, te interesa Zajednice kao cjeline, na drugoj strani, kada pristranost takvog dužnosnika ili s njime povezanih članova – uključujući klijentelističke odnose – utječe na njihovo obnašanje dužnosti u Zajednici, te protežiranjem, širenjem utjecaja i pružanjem usluga iskrivljava djelovanje i poslovne odnose Zajednice (izbori, nabava, ugovori i dr.) u korist promocije, očuvanja položaja i stjecanja drugih probitaka dužnosnika i s njim povezane manje skupine osoba, a nanosi štetu ili smanjuje učinkovitost Zajednice. Sukob interesa u izravnoj je vezi s klijentelizmom i potencijalnom korupcijom.

Pri tom dužnosnik i s njim povezane osobe mogu biti menadžeri, članovi uprave, vlasnici ili dioničari, ili obnašati ostale ključne uloge u poslovnim subjektima (trgovačkom društvu, ustanovi i drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost u tehničkoj kulturi kojom se Zajednica bavi, ili pak osobe koje se kao pojedinci samostalnim radom bave djelatnošću tehničke kulture, trgovinom, računovodstveno-knjigovodstvenim i sličnim poslovima, ako stupaju u poslovne odnose na uštrb Zajednice) ili Zajednici na drugi način nanose štetu.

Sukob interesa postoji kada je nepristrano izvršenje ugovornih obveza bilo koje osobe vezane ugovorom ugroženo zbog prilike da ta osoba svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, zaposleniku, članu Zajednice, članu upravnog tijela ili čelniku te Zajednice ili bilo koje druge udruge povezane na bilo koji način s Zajednicom, društvenim skupinama i organizacijama, a nauštrb javnog interesa, i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa s drugom osobom.

U postupcima osiguranja financijskih sredstava i nabave sukobom interesa ne smatra se slučaj kada su ta sredstva i stvari namijenjeni za provedbu programa ili projekta usmjerenog na članove Zajednice koji pripadaju socijalno osjetljivim skupinama ili skupinama s posebnim potrebama.

Pod dužnosnikom Zajednice u smislu ovog članka Statuta razumijevaju se: osobe ovlaštene za zastupanje odnosno predsjednik, potpredsjednik i tajnik Zajednice, članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti Zajednice.

Bliske osobe ili osobe povezane sa dužnosnikom Zajednice čine članovi njegove obitelji: bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi (dijete ili roditelj), braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik čelnika.

 

Članak 82.

U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član Skupštine Zajednice je obvezan o tome odmah izvijestiti Izvršni i Nadzorni odbor te Sud časti i izuzeti se iz predmeta i postupka u kojem je došlo do sukoba interesa.

 

 1. NAGRADE I JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 83.

Zajednica pojedincima, udrugama tehničke kulture, ustanovama i drugim pravnim osobama, koji su pružili znakovit, izniman i trajan prinos ostvarivanju ciljeva i zadaća i razvitku djelatnosti Zajednice i za svekolika postignuća u tehničkoj kulturi dodjeljuje nagrade i priznanja.

 

Članak 84.

Izvršni odbor Zajednice posebnim aktom određuje vrste priznanja i nagrada, kriterije (mjerila) nagrađivanja, način isticanja predloženika, oblik nagrađivanja i način dodjeljivanja nagrada i priznanja ili primjenjuje takav akt Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije.

 

Članak 85.

Poseban oblik priznanja pojedincima za izuzetan i trajan prinos ostvarivanju ciljeva i zadaća Zajednice čini priznavanje osobitog statusa člana Zajednice javnim proglašenjem.

Građani-pojedinci mogu u Zajednici imati status:

 1. počasni predsjednik Zajednice,
 2. počasni član Zajednice i
 3. podupirući član Zajednice.

Počasni predsjednik Zajednice najviše je javno priznanje Zajednice pojedincu. Počasnim predsjednikom proglašuje se osoba koja je dugogodišnjim uspješnim profesionalnim radom ili dragovoljnim sudjelovanjem u udrugama, zajednici i savezu tehničke kulture pružila izniman i trajan prinos razvitku svekolike djelatnosti Zajednice i postizanju njezinih ciljeva, odnosno znakovit i trajan doprinos sveukupnom razvitku tehničke kulture, ili postigla izuzetne uspjehe trajne vrijednosti u razvitku znanstvenog i tehničkog opismenjivanja ili u razvitku udruga tehničke kulture i tehničkog stvaralaštva i čija su postignuća opće priznata u Republici Hrvatskoj.

Počasnim članom Zajednice može biti proglašen građanin koji je pružio znakovit prinos i izuzetno je zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Zajednice i razvitak tehničke kulture.

Podupirućim članom Zajednice može biti proglašen građanin ili pravna osoba koji redovito novčano ili na drugi način materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom (donacijom, poklonom) pomogne razvoj i napredak Zajednice i ostvarivanje njezinog programa.

 

 1. IMOVINA ZAJEDNICE, STJECANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Imovina Zajednice

Članak 86.

Imovinu Zajednice čine:

 1. novčana sredstva stečena
 • dotacijama i financiranjem programa i projekata iz proračuna jedinice lokalne samouprave, područne (regionalne) samouprave i Državnog proračuna, te iz fondova (zaklada) i transfera i inozemnih izvora,
 • radom članova,
 • obavljanjem temeljne vlastite djelatnosti,
 • dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,
 • sponzorstvom,
 • iz drugih izvora, sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi, Zakonu o udrugama i drugim propisima;
 1. pokretnine;
 2. nekretnine, te
 3. imovinska prava.

Cjelokupna imovina Zajednice namijenjena je za ostvarivanje njezinih ciljeva i zadaća.

Sredstva ostvarena članarinom namijenjena su prvenstveno za izvedbu međuklupskih programa.

 

Stjecanje i upravljanje imovinom

Članak 87.

Zajednica može stjecati imovinu (nekretnine i pokretnine) u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, te odluku o stavljanju pod hipoteku, o njihovoj prodaji, o prijenosu na drugu pravnu osobu ili o davanju u zakup, donosi Skupština.

 

Imovinska odgovornost Zajednice

Članak 88.

Zajednica za obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

 

 1. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Opća odredba o obavljanju stručnih i administrativnih poslova

Članak 89.

Obavljanje stručnih, administrativnih, knjigovodstvenih, pomoćnih i njima sličnih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili ih nije moguće ekonomično obavljati u okviru Zajednice, Izvršni odbor može djelomično ili u cijelosti povjeriti drugim pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje određenih poslova ili njihovo obnašanje osigurati ugovorom o djelu i/li ugovorom o autorskom radu.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu u ime Zajednice ugovara tajnik Zajednice u skladu s financijskim planom.

Na pravnu osobu i pojedince iz stavka 1. ovog članka ne mogu se prenositi ovlasti i odgovornosti tijela Zajednice za koje oni obavljaju poslove.

Unutarnji ustroj, način rada i praćenje rada Ureda (zaposlenika)

 

Članak 90.

Poslove sa s pravnom osobom i pojedincima za potrebe Zajednice usklađuje i vodi tajnik Zajednice.

Obavljanje poslova za potrebe Zajednice prati i ocjenjuje Izvršni odbor temeljem izvještaja što mu ga jedanput u godini, odnosno prema potrebi ili na njegov zahtjev, podnosi tajnik Zajednice.

 

Obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova

Članak 91.

Knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje Zajednice obavlja se sukladno propisima o financijskom poslovanju neprofitnih pravnih osoba i aktima tijela Zajednice.

Izvršni odbor određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje Zajednice.

 

XII. IMENOVANJE I OPOZIV LIKVIDATORA

 

Uloga i granice djelovanja likvidatora

Članak 92.

Likvidator je osoba koja provodi likvidacijski postupak Zajednice, koji – u slučajevima odluke Skupštine o prestanku Zajednice, proteka dvostruko više vremena od vremena predviđenog ovim Statutom za održavanje redovite sjednice Skupštine a da sjednica nije održana, pravomoćne odluke suda o ukidanju Zajednice i na zahtjev člana Zajednice ili člana tijela Zajednice kada broj članova Zajednice padne ispod broja potrebnog za utemeljenje – pokrene nadležni ured.

Rješenjem o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka mijenja se naziv Zajednice tako da se iza naziva dodaje oznaka »u likvidaciji«.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba za zastupanje Zajednice i likvidator je jedina osoba koja zastupa Zajednicu u postupku likvidacije od otvaranja do okončanja likvidacijskog postupka i brisanja Zajednice iz Registra udruga.

Likvidator zastupa Zajednicu u postupku likvidacije i provodi likvidacijski postupak na način, u rokovima i u granicama utvrđenim zakonom.

 

Imenovanje i opoziv likvidatora

Članak 93.

Likvidatora imenuje i opoziva Izvršni odbor Skupština Zajednice i on se kao likvidator Zajednice upisuje u Registar udruga.

Likvidator mora posjedovati stručno znanje i iskustvo koji ga čine kompetentnim za vođenje postupka likvidacije i skrb o raspodjeli imovine.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Zajednice u iznosu koji odredi Izvršni odbor u prvoj sjednici nakon likvidatorovog imenovanja.

 

XIII. PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE

 

Članak 94.

Zajednica prestaje djelovati kada to na poticaj ili uz prethodnu suglasnost većine članica odluči Skupština Zajednice tročetvrtinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine, te zbog drugih razloga propisanih zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Zajednice, o imovini odlučuje Skupština.

 

XIV. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

 

Odnos Statuta i drugih akata

Članak 95.

Statut je temeljni opći akt Zajednice i s njegovim odredbama moraju biti usklađeni svi ostali akti Zajednice i članica Zajednice.

Postupak pokretanja izrade i utvrđivanja prijedloga Statuta i drugih akata

 

Članak 96.

Postupak za donošenje Statuta i drugih općih akata Zajednice ili za donošenje njihovih izmjena i dopuna može potaknuti Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik ili jedna petina članica Zajednice.

Izradi nacrta Statuta i općeg akta i nacrta njihovih izmjena i dopuna obvezno se pristupa kada izradu inicira, odnosno podupre:

 • najmanje četvrtina članica Zajednice,
 • najmanje trećina zastupnika punopravnih članica Zajednice u Skupštini ili
 • Izvršni odbor.

Izradu nacrta Statuta i općeg akta te nacrta njihovih izmjena i dopuna organizira i za nju odgovara Izvršni odbor.

Nacrt Statuta i nacrt izmjena i dopuna Statuta obvezno se upućuje članicama Zajednice na javnu raspravu najmanje četrnaest (14) dana prije konačnog donošenja.

Prijedlog Statuta utvrđuje Izvršni odbor temeljem primljenih primjedaba, mišljenja i prijedloga.

Izvršni odbor nacrt općeg akta dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s tim da u roku od deset (10) dana po prijamu Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima. Temeljem dospjelih primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog akta.

 

Usvajanje Statuta i drugih akata

Članak 97.

Statut usvaja Skupština većinom glasova nazočnih zastupnika punopravnih članica.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata usvajaju se na način i po postupku njihovog donošenja.

 

Pravo tumačenja Statuta i drugih akata

Članak 98.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Zajednice, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

Pravo tumačenja drugih općih akata ima Izvršni odbor Zajednice.

 

Objavljivanje Statuta i drugih akata

Članak 99.

Statut i drugi akti obvezno se objavljuju na oglasnoj ploči i web-stranici (te u glasilu) Zajednice.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Akti koji prestaju važiti

Članak 100.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Zajednice tehničke kulture Grada Velike Gorice, koji je usvojila Skupština Zajednice u sjednici održanoj 8. siječnja 1998. godine i sve njegove kasnije izmjene i dopune.

Akti doneseni temeljem Statuta iz stavka 1. ovog članka ostaju na snazi do usklađivanja sa odredbama ovog Statuta.

 

Usklađivanje s odredbama ovog Statuta

Članak 101.

Svi akti Zajednice moraju se uskladiti s odredbama ovoga Statuta u roku od godinu dana računajući od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Preuzimanje akata

Članak 102.

Zajednica preuzima, a Skupština i ostala tijela u svom radu na odgovarajući način primjenjuju ove akte Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije: Poslovnik o radu Skupštine, Pravilnik o članstvu Zajednice i Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Zajednice za prinos razvitku tehničke kulture.

 

Stupanje Statuta na snagu

Članak 103.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja nadležnog državnog tijela o njegovom upisu u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

 

U Velikoj Gorici, 25. rujna 2015. godine.

 

Predsjednik Zajednice tehničke kulture Grada Velike Gorice

Jurica Levak

 

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice © 2018 Frontier Theme