ZTK GVG

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

MAK VG

Cilj
-zaštita i promicanje prava na slobodno interesno udruživanje i razvitak osobnosti; -razvitak i promicanje tehničke kulture a osobito aviomodelarstva te postignuća i rada svojih članova; -podizanje razine znanstvene i tehničke pismenosti, njegovanje tehničkog stvaralaštva članova i građana osobito djece i mladeži; -osposobljavanje za aktivno odlučivanje o izboru i primjeni znanstvenih i tehničkih postignuća po mjeri zakona održivog razvitka dobrobiti i čovjeka dostojnog života; -unapređenje stručnog rada i promidžba istraživanja i inovativnosti u aviomodelarstvu; -njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti ne profesijskog tehničkog stvaralaštva, humanosti, snošljivosti, suradnje i prijateljstva ljudi neovisno o njihovoj dobi, spolu, rasnoj, nacionalnoj, klasnoj, vjerskoj i političkoj pripadnosti i svjetonazoru; -poticanje domoljublja i zaštite Republike Hrvatske; -priprema za sudjelovanje u humanitarnim akcijama i sustavu zaštite i spašavanja u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
-stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana za cjeloživotno bavljenje aviomodelarstvom iz kreativnih i rekreativnih pobuda i tehničko stvaralaštvo u dokolici; -poticanjem, usklađivanjem i unapređivanjem sveukupnih aktivnosti članova u aviomodelarstvu kako bi učinkovitije zadovoljavali svoje osobne i zajedničke te javne potrebe u tehničkoj kulturi; -omogućivanjem stjecanja i proširivanja znanja i vještina te razvitka inovativnosti u svrhu korištenja sveukupnog razvojnog potencijala znanstveno-tehničkih dostignuća; -izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanje u izvannastavnim programima tehničkog i informatičkog odgoja i obrazovanja mladeži a osobito darovite i hendikepirane djece u cilju stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvijanja sposobnosti uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti te usmjerenja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja; -izvedbom projekata popularizacije koji pridonose razumijevanju znanstvenih i tehničkih dostignuća te potiču mlade i građane za bavljenje tehničkim sadržajima; -ciljanim programima tehničkog i informatičkog opismenjivanja i osposobljavanja osobito radno aktivnog pučanstva u svrhu razvoja stvaralačkog ponašanja, kompetencija za korištenje tehničko-tehnoloških dostignuća u procesu rada i svagdašnjem životu a time promicanja tehnološkog razvitka gospodarstva i podizanja kakvoće života; -održavanjem natjecanja, izložbi, revija i sličnih manifestacija te sudjelovanje na onima drugim priređivača; -izdavačkom djelatnošću; -nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je MAK-Velika Gorica vlasnik ili korisnik; -suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima; -poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s udrugama tehničke kulture; -osposobljavanjem članova za obranu domovine te zaštitu ljudi, okoliša i imovine; -obavljanjem ostalih zadaća utvrđenih Zakona o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

Statut

Registarski broj: 01001833

OIB : 74160089647

Naziv: “Modelarski aeroklub Velika Gorica”

Skraćeni naziv : “MAK Velika Gorica”

Sjedište: Cvjetno naselje 18A, Velika Gorica

Tel: 098 554 553, http://mak-velikagorica.hr/

Datum osnivačke skupštine: 19.12.2006.

Datum upisa : 13.03.2007.

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014): DA

Status: AKTIVNA

Račun: HR2923600001101955544

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Boris Meić – Sidić, predsjednik

Marko Meić – Sidić, tajnik

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice © 2018 Frontier Theme